Wydanie listu żelaznego pod warunkiem wpłaty poręczenia majątkowego

W poprzednim artykule zatytułowanym „Wydanie listu żelaznego” wskazałam z Adwokatem Mariuszem Stelmaszczykiem, że list żelazny jest wystawionym przez Sąd dokumentem gwarantującym podejrzanemu/oskarżonemu uczestniczenie w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym z wolnej stopy, tzn. z wolności pod warunkiem wypełniania przez podejrzanego/oskarżonego obowiązków:

 • stawiennictwa na każde wezwanie Prokuratora lub Sądu

 • przebywania we wskazanym Prokuratorowi lub Sądowi miejscu pobytu w Polsce.

 • powstrzymania się od bezprawnych działań utrudniających prowadzone przeciwko podejrzanemu/oskarżonemu postępowanie karne, np. nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań.

Jak widać list żelazny jest alternatywą dla tymczasowego aresztowania – jego funkcją jest zapewnienie udziału podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu karnym bez konieczności jego tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z art.283§1 k.p.k. Sąd Okręgowy może uzależnić wydanie listu żelaznego od złożenia przez podejrzanego/oskarżonego lub inną osobę działającą na jego rzecz poręczenia majątkowego. Celem tego uregulowania jest wzmocnienie skuteczności przestrzegania przez podejrzanego/oskarżonego nałożonych na niego w liście żelaznym obowiązków, tzn. stawiennictwa na każde wezwanie Prokuratora lub Sądu, przebywania pod adresem pobytu wskazanym Sądowi i powstrzymania się od matactwa procesowego.

Jeżeli podejrzany/oskarżony złamie warunki „umowy” poprzez naruszenie ciążących na nim obowiązków, np. zmieni miejsce pobytu w kraju bez uprzedniej zgody Sądu prowadzącego przeciwko niemu postępowanie karne lub będzie nakłaniał świadków do składania fałszywych zeznań, wówczas:

 • Sąd, na podstawie art.282§2 k.p.k. wyda postanowienie o odwołaniu wystawionego wobec podejrzanego/oskarżonego listu żelaznego, co umożliwi jego tymczasowe aresztowanie

a ponadto

 • Sąd, na podstawie art.283§2 k.p.k. orzeknie o przepadku na rzecz Skarbu Państwa kwoty wpłaconej tytułem poręczenia majątkowego.

Uzależnienie wydania listu żelaznego od złożenia poręczenia majątkowego może nastąpić na wniosek  Prokuratora lub z inicjatywy Sądu rozpoznającego wniosek podejrzanego/oskarżonego o wydanie listu żelaznego.

Sam podejrzany/oskarżony może we wniosku o wydanie listu żelaznego zaproponować dodatkowo wpłatę poręczenia majątkowego, co znacząco zwiększa jego szansę na uwzględnienie wniosku przez Sąd.

Decyzję o wydaniu listu żelaznego uzależnionego od poręczenia majątkowego  Sąd wydaje w formie postanowienia. W postanowieniu tym zgodnie z art. 266 § 2 k.p.k Sąd wskazuje jest rodzaj poręczenia (wpłata kwoty pieniędzy, złożenie akcji, obligacji czy innych papierów wartościowych, ustanowienie zastawu na ruchomości lub hipoteki na nieruchomości), jego wysokość, a także termin jego złożenia.

Poręczenie majątkowe może być złożone zarówno przez podejrzanego/oskarżonego, jak i również przez inną osobę (np ojca, matkę, znajomego) , o czym wprost mówi art. 266 § 1 k.p.k.

Decyzja Sądu o uzależnieniu listu żelaznego od poręczenia przybiera postać odrębnego postanowienia poprzedzającego postanowienie o wydaniu listu żelaznego. Dopiero gdy podejrzanego/oskarżony lub inna osoba złoży poręczenie majątkowe, wówczas Sąd może wydać list żelazny.

Zgodnie z art. 283 § 2 k.p.k w sytuacji, gdy dojdzie do odwołania listu żelaznego obarczonego poręczeniem majątkowym, wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadkowi lub ściągnięciu o czym orzeka właściwy miejscowo Sąd Okręgowy. Jak wspomniałam w poprzednim artykule obowiązywanie listu żelaznego trwa aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Gdy wyrok się uprawomocni, w sprawie, w której wydano warunkowy list żelazny, Sąd zarządza zwrot poręczenia majątkowego poręczającemu, a więc osobie, która wpłaciła kwotę poręczenia. Natomiast, w przypadku gdy oskarżony zostanie skazany na karę pozbawienia wolności, to w myśl art.269§2 k.p.k. – zwolnienie poręczenia majątkowego następuje z chwilą rozpoczęcia odbywania przez skazanego orzeczonej kary.

Zgodnie z art.283§2 k.p.k. na postanowienie Sądu Okręgowego o odwołaniu listu żelaznego oraz przepadku na rzecz Skarbu Państwa kwoty wpłaconej tytułem poręczenia majątkowego przysługuje zażalenie.

Autor: Aplikant Adwokacki Patrycja Ponikowska

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 × 8 =