Przedłużenie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

Za każdym razem, gdy Prokurator składa do Sądu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanego, powinien wskazać Sądowi pod rygorem nie uwzględnienia jego wniosku:

 • jakie jeszcze istotne czynności procesowe trzeba przeprowadzić

 • czemu nie można ich było przeprowadzić dotychczas

 • dlaczego w trakcie planowanych czynności procesowych koniczne jest dalsze tymczasowe aresztowanie podejrzanego

Po złożeniu przez Prokuratora wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanego, jego obrońca powinien wskazać, że:

 • Prokurator przeprowadził już wszystkie istotne czynności dowodowe, zatem nie ma potrzeby przedłużać śledztwa i tymczasowego aresztowania podejrzanego

 • planowane przez Prokuratora czynności dowodowe są mało znaczące i nie uzasadniają przedłużenia tymczasowego aresztowania podejrzanego

 • zwolnienie podejrzanego z aresztu nie zagrozi planowanym przez Prokuratora czynnościom dowodowym

 • Prokurator mógł przeprowadzić planowane czynności dowodowe w dotychczasowym okresie, zaś podejrzany nie może być dłużej aresztowany z powodu opieszałości Prokuratora

 • należy spodziewać się, że kara pozbawienia wolności jaka zostanie wymierzona podejrzanemu w razie jego skazania będzie niższa od dotychczasowego okresu jego tymczasowego aresztowania

To tylko kilka przykładowych argumentów, które mogą zostać powołane przez obrońcę podejrzanego w odpowiedzi na wniosek Prokuratora o przedłużenie jego aresztowania. Każdy z nich powinien zostać poparty przez obrońcę podejrzanego konkretnymi okolicznościami, wnioskami dowodowymi na ich poparcie w postaci załączonych dokumentów, wskazaniem osób, które je potwierdzą. Wymaga to dobrej znajomości akt toczącego się śledztwa, regularnego kontaktu z podejrzanym i jego najbliższą rodziną celem opracowania strategii obrony przed dalszym tymczasowym aresztowaniem podejrzanego.

 Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy

Argumenty przeciwko stosowaniu tymczasowego aresztowania

Zgodnie z art.259 k.p.k. podejrzany lub oskarżony nie powinien zostać tymczasowo aresztowany w następujących przypadkach:

 • gdy pozbawienie wolności podejrzanego / oskarżonego spowodowałoby poważne niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. Chodzi tu najczęściej o zły stan zdrowia podejrzanego wymagający pomocy medycznej, której nie można mu udzielić w ramach tymczasowego aresztowania

 • gdy pozbawienie wolności podejrzanego / oskarżonego pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla niego lub jego najbliższej rodziny. Zazwyczaj chodzi tu o sytuację gdy osoba najbliższa dla podejrzanego jest w tak ciężkim stanie zdrowia, że wymaga osobistej pieczy a zapewnić ją może tylko podejrzany

 • gdy można przewidywać, że w razie skazania za zarzucone przestępstwo Sąd wymierzy podejrzanemu / oskarżonemu karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania

 • gdy można przewidywać, że w razie skazania podejrzany / oskarżony zostanie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, ale w wymiarze krótszym niż okres stosowanego dotychczas tymczasowego aresztowania

 • gdy zarzucone podejrzanemu przestępstwo jest zagrożone karą do 1 roku pozbawienia wolności, chyba że podejrzany został ujęty na gorącym uczynku popełnienia tego przestępstwa lub bezpośrednio potem

Należy pamiętać, że jeżeli podejrzany / oskarżony bezprawnie utrudnia postępowania karnego poprzez tworzenie fałszywych dowodów, zastraszanie świadków czy ukrywanie się przed organami wymiaru sprawiedliwości, wówczas może zostać tymczasowo aresztowany nawet jeśli zarzucono mu popełnienie przestępstwa zagrożonego do 1 roku pozbawienia wolności lub jeśli jest prawdopodobne skazanie go na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę jeszcze łagodniejszą.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Okoliczności uzasadniające tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie podejrzanego / oskarżonego w postępowaniu karnym może nastąpić w jednej z następujących sytuacji:

 • gdy zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego lub oskarżonego – w rozumieniu art.258§1 pkt 1 k.p.k. Na tej podstawie tymczasowe aresztowanie jest stosowane zazwyczaj wobec podejrzanego, który nie ma miejsca stałego pobytu w Polsce lub wobec oskarżonego, który nie stawia się na rozprawy przed Sądem i nie można ustalić gdzie przebywa

 • gdy zachodzi uzasadniona obawa matactwa procesowego ze strony podejrzanego / oskarzonego, tj. bezprawnego utrudniania postępowania karnego poprzez zastraszanie świadków, namawianie ich do złożenia fałszywych zeznań, przekupywanie świadków, jednym słowem tworzenie fałszywych dowodów w rozumieniu art.258§1 pkt 2 k.p.k

 • gdy podejrzanemu / oskarżonemu  zarzucono popełnienie przestępstwa za które grozi surowa kara w rozumieniu art. 258§2 k.p.k., tj. co najmniej do 8 lat pozbawienia wolności. Nie chodzi tu jedynie o hipotetyczne, ustawowe zagrożenie karą przewidziane za przestępstwo zarzucone podejrzanemu. Dla zastosowania tymczasowego aresztowania na tej podstawie konieczne jest wykazanie, że w razie skazania podejrzany prawdopodobnie zostanie skazany na surową karę, tj. karę kilku lat pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

 • gdy zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany / oskarżony popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu innej osoby lub przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Zazwyczaj chodzi tu o sytuację, w której pokrzywdzonemu grozi ze strony podejrzanego poważne niebezpieczeństwo, w szczególności gdy podejrzany groził zamachem na jego życie lub zdrowie.

Ciężar uzasadnienia wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania spoczywa na Prokuratorze. To zatem Prokurator powinien wskazać, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa, a ponadto zachodzi jedna z opisanych wyżej okoliczności uzasadniających tymczasowe aresztowanie.

Rolą obrońcy podejrzanego jest natomiast odpierać argumenty Prokuratora a ponadto wskazywać na okoliczności przemawiające przeciwko tymczasowemu aresztowaniu.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 8 komentarzy

Aktywność obrońcy reprezentującego aresztowanego na konkretnym przykładzie

W trakcie orzekania jako Sędzia Wydziału Karnego spotykałem się z sytuacjami nieporadności lub niewystarczającej aktywności ze strony obrońców osób tymczasowo aresztowanych.

Zilustruję to na następującym przykładzie:

Oskarżony zamieszkały na stałe poza granicami kraju został tymczasowo aresztowany w postępowaniu przygotowawczym z powodu braku adresu zamieszkania na terenie Polski.

Jego obrońca złożył wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania uzasadniając, że współpracownik i dobry znajomy oskarżonego zgodził się na użyczenie mu mieszkania w Warszawie, w którym zamieszka w razie zwolnienia z aresztu. Nie wskazał jednak adresu tego mieszkania, jak też nie sprowadził tej osoby na posiedzenie Sądu.

Miałem możliwość obserwowania zaskoczenia obrońcy oskarżonego gdy wyjaśniłem na posiedzeniu, że przed podjęciem decyzji konieczne jest przeprowadzenie wywiadu Policji pod wskazanym adresem na potwierdzenie, że ten lokal istnieje a oskarżony będzie tam mógł zamieszkać oraz przesłuchanie wskazanej przez niego osoby.

W tym celu posiedzenie zostało przerwane na 3 dni. W tym czasie poleciłem Policji przeprowadzenie wywiadu pod wskazanym adresem. Wywiad Policji potwierdził, że pod wskazanym adresem istnieje lokal stanowiący własność osoby z pisma obrońcy podejrzanego.

Na najbliższym posiedzeniu na wezwanie Sądu stawił się współpracownik oskarżonego który zaręczył, że oskarżony może u niego zamieszka po zwolnieniu z aresztu oraz będzie stawiał się na każde wezwanie Sądu. Dopiero wówczas stało się możliwe uchylenie wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania.

Radzę jednak nie liczyć na opisaną wyżej inicjatywę Sądu. O wiele skuteczniejsze jest przejawienie aktywności ze strony obrońcy oskarżonego. Wystarczyło przecież we wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania:

 • wskazać adres zamieszkania oskarżonego w razie zwolnienia go z aresztu

 • zwrócić się o jego potwierdzenie przez Sąd poprzez wywiad Policji

 • wnieść o przesłuchanie przez Sąd osoby, która użyczyła lokalu podejrzanemu

 • zapewnić stawiennictwo tej osoby na posiedzeniu Sądu.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 4 komentarze

Jak uzasadnić wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania?

Zgodnie z art.257§1 k.p.k. zastosowanie tymczasowego aresztowania jest ostatecznością, dopuszczalną tylko wówczas, gdy łagodniejszy środek zapobiegawczy nie wystarczy dla zapewnienia prawidłowego toku śledztwa lub dochodzenia.

Zgodnie z art.253§1 k.p.k. tymczasowe aresztowanie powinno zostać uchylone lub zmienione na łagodniejszy środek zapobiegawczy jeżeli:

 • ustały przyczyny jego zastosowania

lub

 • pojawiły się nowe, nie podnoszone dotąd okoliczności przemawiające za zwolnieniem aresztowanego

Argumenty, jakie należy wskazać na poparcie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania zależą od okoliczności konkretnej sprawy i przyczyn, dla których areszt został zastosowany. Oto kilka przykładów:

 • ustała groźba zastraszania świadka przez podejrzanego, gdyż został on już przesłuchany

 • groźba zastraszania świadka przez podejrzanego ustała, gdyż świadek złożył oświadczenie, że nie obawia się gróźb ani innych bezprawnych działań ze strony podejrzanego

 • ustała groźba popełnienia przez podejrzanego zamachu na zdrowie lub życie pokrzywdzonego, gdyż złożył on oświadczenie, że nie obawia się podejrzanego

 • ustała groźba ucieczki i ukrycia się podejrzanego gdyż zaproponował on poręczenie majątkowe jako gwarancję stawiennictwa na każde żądanie Sądu lub Prokuratora

 • ustała groźba ucieczki i ukrycia się podejrzanego, gdyż zaproponował on zamiast aresztu zakaz opuszczania kraju i przedstawił paszport do dyspozycji Prokuratora lub Sądu

 • ustała groźba ucieczki i ukrycia się podejrzanego gdyż wskazał on adres, w którym będzie zamieszkiwał po zwolnieniu z aresztu

 • osoba najbliższa dla podejrzanego ciężko zachorowała i wymaga opieki ze strony podejrzanego

 • stan zdrowia podejrzanego w trakcie aresztu znacznie się pogorszył i wymaga pomocy lekarskiej, której nie może otrzymać w areszcie śledczym

To tylko przykłady argumentów, jakich obrońca podejrzanego może użyć na uzasadnienie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania. Przy powołaniu się na którykolwiek z nich konieczne jest przedstawienie dokumentu lub wskazanie osoby na potwierdzenie podniesionej okoliczności.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 15 komentarzy

Rozwojowy charakter sprawy karnej nie uzasadnia stosowania tymczasowego aresztowania

Zgodnie z art258§1 pkt 2 k.p.k. Sąd może postanowić o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, gdy zachodzi uzasadniona obawa matactwa z jego strony.

Obawa matactwa ze strony podejrzanego jest jedną z najczęściej podawanych przez Prokuratorów okoliczności na uzasadnienie wniosków o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania

Przez matactwo procesowe rozumie się bezprawne utrudnianie toczącego się postępowania karnego, w szczególności poprzez nakłanianie przez podejrzanego świadków do składania fałszywych zeznań lub nakłanianie współpodejrzanych do złożenia niezgodnych z prawdą wyjaśnień.

W mojej praktyce orzeczniczej jako Sędzia Wydziału Karnego wielokrotnie spotykałem się z wnioskami Prokuratorów, w których wskazywali na konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy, tzn. możliwość postawienia podejrzanemu nowego zarzutu popełnienia przestępstwa.

Zilustruję to następującym przykładem: Prokurator przedstawia podejrzanemu zarzut popełnienia przestępstwa oszustwa, np. wyłudzenia kredytu bankowego i kieruje wobec niego do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. We wniosku Prokurator uzasadnia, że „sprawa ma charakter rozwojowy”, tzn przewiduje możliwość przedstawienia podejrzanemu zarzutu popełnienia jeszcze dwóch innych przestępstw, np. oszustwa na szkodę dwóch innych banków. W uzasadnieniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania Prokurator wyjaśnia, że tymczasowe aresztowanie podejrzanego jest konieczne, by bez groźby matactwa ze strony podejrzanego zgromadzić materiał dowodowy, np. przesłuchać świadków na potwierdzenie tych nowych, nie postawionych jeszcze podejrzanemu zarzutów.

Przedstawiona wyżej praktyka działania Prokuratorów jest całkowicie błędna. Nie da się jej pogodzić z treścią art.249§1 i § 2 k.p.k., zgodnie z którymi tymczasowe aresztowanie może zostać zastosowane jedynie wobec podejrzanego, a więc osoby, wobec której zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa jeżeli zgromadzone w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa.

Oznacza to, że Sąd rozpatruje wniosek Prokuratora i argumenty w nim podane jedynie w zakresie przestępstwa, które zostało zarzucone podejrzanemu przed skierowaniem do Sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Z tego powodu wszelkie argumenty Prokuratora dotyczące innych czynów, których podejrzanemu jeszcze nie zarzucono nie mają żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia Sądu.

Jeżeli zatem Sąd w uzasadnieniu postanowieniu o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania powołał się w ślad za Prokuratorem na rozwojowy charakter sprawy, a więc możliwość popełnienia przez podejrzanego innych, nie zarzuconych mu jeszcze przestępstw i konieczność zgromadzenia dotyczących ich dowodów, to takie postanowienie Sądu jest błędne i należy złożyć na nie zażalenie.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Jak uchronić się przed tymczasowym aresztowaniem?

Ciężar uzasadnienia wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania spoczywa na Prokuratorze.

To Prokurator powinien we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wskazać na okoliczności przemawiające za zastosowaniem wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, tj: 

 • wysokie, graniczące z pewnością prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa w rozumieniu art.249§1 k.p.k.

oraz jedną ze wskazanych niżej okoliczności:

 • groźbę bezprawnego utrudniania przez podejrzanego postępowania karnego w postaci zastraszania świadków, tworzeniu fałszywych dowodów w rozumieniu art.258§1 pkt 2 k.p.k

 • groźbę ucieczki i ukrycia się podejrzanego przed organami ścigania w rozumieniu art.258§1 pkt 1 k.p.k.

 • groźbę popełnienia przez podejrzanego nowego groźnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu w rozumieniu art.258§3 k.p.k.

 • surową karę grożącą podejrzanemu za popełnione przestępstwo w rozumieniu art.258§2 k.p.k.

Na Prokuratorze spoczywa również ciężar przekonania Sądu, że jedynie tymczasowe aresztowanie uchroni postępowanie karne przed spodziewanym bezprawnym zachowaniem podejrzanego.

Jak zatem uchronić się przed tymczasowym aresztowaniem? – skutecznie podważając argumenty i okoliczności wskazane przez Prokuratora we wniosku o zastosowanie przez Sąd tymczasowego aresztowania.

Dla przykładu:

 • jeżeli Prokurator uzasadnił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego wysokim prawdopodobieństwem popełnienia zarzucanego mu przestępstwa – należy podważyć wiarygodność dowodów na których opiera się zarzut, w tym również poprzez sprowadzenie na posiedzenie Sądu dowodów, np. świadków, nagrania z monitoringu lub innych dowodów, które podważą słuszność stawianego podejrzanemu zarzutu

 • jeżeli Prokurator uzasadnił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego groźbą zastraszania świadków oskarżenia – należy ocenić czy rzeczywiście groźba ta jest realna. W wielu przypadkach, np. gdy świadkami są Policjanci nie ma mowy o realnej możliwości bezprawnego wpłynięcia na nich przez podejrzanego. W niektórych przypadkach będzie celowe nawet skontaktowanie się ze świadkami przez obrońcę podejrzanego celem uzyskania od nich, że nie obawiają się podejrzanego w razie pozostawienia go na wolności. Wymaga to doświadczenia zawodowego jakim powinien dysponować obrońca podejrzanego

 • jeżeli Prokurator uzasadnił wniosek o tymczasowe aresztowanie groźbą ucieczki i ukrycia się podejrzanego należy wskazać adres, pod którym podejrzany będzie przebywał, w razie potrzeby sprowadzić na posiedzenie osobę, np. właściciela mieszkania, który to potwierdzi. Należy również zaproponować poręczenie majątkowe

 • jeżeli Prokurator uzasadnił wniosek o tymczasowe aresztowanie grożącą podejrzanemu surową karą należy zgromadzić i przedstawić na posiedzeniu Sądu dokumenty, np. opinie osób czy instytucji świadczące pozytywnie o dotychczasowym życiu podejrzanego. Należy również rozważyć porozumienie się z pokrzywdzonym i uzgodnienie z nim sposobu naprawienia szkody, jakiej doznał. Jednym słowem wszystko, co pokaże Sądowi jak mało prawdopodobne jest wymierzenie podejrzanemu, nawet gdyby został skazany kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Rodzina podejrzanego powinna uczestniczyć w posiedzeniu Sądu w przedmiocie jego tymczasowego aresztowania – niech Sędzia wie, że Wam zależy

Osoby bliskie podejrzanemu zazwyczaj nie uczestniczą w posiedzeniu Sądu w przedmiocie jego tymczasowego aresztowania, choć wiedzą gdzie i kiedy się ono odbędzie.

Dzieje się tak z dwóch powodów:

 • osoby bliskie podejrzanemu nie wiedzą o uprawnieniu do uczestniczenia w tych posiedzeniach

lub

 • Sąd nie zezwolił na ich obecność na posiedzeniu

I w pierwszym i drugim przypadku wiele zależy od reprezentującego podejrzanego adwokata. Kierując się interesem podejrzanego Adwokat powinien zawiadomić najbliższą rodzinę podejrzanego o terminie i miejscu posiedzenia Sądu, a także nakłonić ją do stawienia się na to posiedzenie.

Jeżeli natomiast Sąd nie zezwoli na ich udział w posiedzeniu w charakterze publiczności, wówczas obrońca podejrzanego powinien przedstawić Sądowi argumenty, które powinny skłonić Sędziego do zmiany decyzji. Opisałem je w artykule „kto może uczestniczyć w posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego?”.

Czemu udział rodziny podejrzanego w posiedzeniu w przedmiocie jego aresztowania jest tak istotny? Z dwóch powodów:

 • po pierwsze, zgodnie z art.259§1 pkt 2 k.p.k. Sąd powinien odstąpić od tymczasowego aresztowania podejrzanego, jeżeli pozbawienie go wolności powodowałoby dla niego lub jego najbliższej rodziny wyjątkowo ciężkie skutki

  Podnosząc tą okoliczność np. sprawowanie przez podejrzanego osobistej pieczy nad ciężko chorą żoną czy utrzymywanie przez podejrzanego rodziny jako jej jedynego żywiciela, obrońca podejrzanego powinien wnosić, by Sąd , na potwierdzenie tej okoliczności przesłuchał członków rodziny podejrzanego obecnych na posiedzeniu

 • po drugie Sędziowie podejmując decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego kierują się również emocjami i oceną osoby podejrzanego. O wiele trudniej będzie sędziemu podjąć decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, jeżeli na posiedzeniu będzie uczestniczyć jego najbliższa rodzina. Udział osób najbliższych dla podejrzanego na posiedzeniu Sądu może okazać się czynnikiem decydującym , który spowoduje wydanie decyzji korzystnej dla podejrzanego.

Opisane przeze mnie argumenty przekonują o tym, jak niezbędny jest udział najbliższej rodziny podejrzanego na posiedzeniu Sądu w przedmiocie jego tymczasowego aresztowania. Decydująca rola w zapewnieniu ich obecności na posiedzeniu Sądu należy do obrońcy podejrzanego.

To właśnie Adwokat powinien:

 • zawiadomić rodzinę podejrzanego o miejscu i czasie posiedzenia Sądu i przekonać ich o konieczności stawienia się na to posiedzenie

 • przekonać Sędziego by zezwolił rodzinie podejrzanego na udział w posiedzeniu w charakterze publiczności

 • wskazywać Sądowi na to, że tymczasowe aresztowanie będzie tragedią osobistą i finansową dla rodziny podejrzanego.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kto może uczestniczyć w posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym?

 

Udział podejrzanego, jego obrońcy oraz Prokuratora w posiedzeniu Sądu w przedmiocie zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania został wyraźnie przewidziany w art.249§3 i §5 k.p.k. 

Powstaje natomiast pytanie czy inne osoby, a w szczególności pokrzywdzony przestępstwem oraz osoby bliskie dla podejrzanego mogą również wziąć udział w tym posiedzeniu?       

Moim zdaniem tak – pokrzywdzony i osoby bliskie podejrzanego są uprawnione do udziału w posiedzeniu Sądu w przedmiocie jego tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z art.96§2 k.p.k. w każdym posiedzeniu Sądu mogą uczestniczyć :

 • strony postępowania, a więc w postępowaniu przygotowawczym podejrzany i pokrzywdzony

oraz

 • osoby nie będące stronami, jeżeli rozstrzygnięcie Sądu jakie ma zapaść na posiedzeniu ma znaczenia dla ich praw lub interesów

Osób tych nie zawiadamia się o terminie i miejscu posiedzenia Sądu, ale jeżeli się na nie stawią to nie można odmówić im udziału w tym posiedzeniu.

Według mojej oceny osoby najbliższe dla podejrzanego, w szczególności jego żona, konkubina, dzieci, rodzice są osobami uprawnionymi do udziału w posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego gdyż decyzja Sądu w tym zakresie ma znaczenia dla ich interesu. Łączące ich z podejrzanym więzy rodzinne zarówno osobiste jak i majątkowe doznają przecież uszczerbku w przypadku zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Wszak na skutek takiej decyzji Sądu doznają ograniczenia w zakresie kontaktowania się z podejrzanym, przestaną otrzymywać od podejrzanego środki finansowe na zaspokojenie ich potrzeb życiowych.

Dla zilustrowania tego stanowiska wystarczy prosty przykład: podejrzany, który jest jedynym żywicielem rodziny zostaje tymczasowo aresztowany. Skutkiem takiej decyzji Sądu przez okres osadzenia w Areszcie Śledczym nie pracuje i nie osiąga dochodów a jego rodzina zostaje pozbawiona środków na utrzymanie. Ten przykład pokazuje jednoznacznie, że krewni podejrzanego, uprawnieni do otrzymywania od niego środków finansowych na utrzymanie mają interes w rozstrzygnięciu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego, zatem zgodnie z art.96§2 k.p.k. mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Sądu w tym zakresie. 

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Udział obrońcy podejrzanego w posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym.

Przed rozpoznaniem wniosku Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania Sąd przesłuchuje podejrzanego, którego wniosek dotyczy. Wynika to z treści art.249§3 k.p.k.

Na wniosek podejrzanego należy zawiadomić o terminie i miejscu posiedzenia Sądu jego obrońcę. Jeżeli obrońca podejrzanego stawi się na posiedzenie, to uczestniczy w nim na prawach strony, więc ma prawo zadawania pytań podejrzanemu, zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, składać wnioski o przeprowadzenie dodatkowych czynności w celu obrony podejrzanego przez zastosowaniem tymczasowego aresztowania.

Jak widać udział obrońcy w posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego może być niezwykle cenny. Aktywność obrońcy może uchronić podejrzanego przez zastosowaniem przez Sąd środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Należy zatem pamiętać o treści art.313§2 k.p.k. zdanie drugie, zgodnie z którym Sąd może odmówić zawiadomienia obrońcy podejrzanego o posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, jeżeli utrudniłoby to przeprowadzenie tego posiedzenia. W praktyce chodzi o sytuacje, w których podejrzany doprowadzony na posiedzenie Sądu dopiero w tym momencie wnosi o przerwanie posiedzenia i zawiadomienie o nim jego obrońcy. Wówczas należy liczyć się z odmową Sądu.

By zapobiec takiej sytuacji celowe jest wcześniejsze ustanowienie obrońcy przez podejrzanego lub inną osobę w imieniu podejrzanego. Wystarczy tuż po zatrzymaniu przez Policję wykonać telefon do bliskiej osoby z informacją o zatrzymaniu i groźbie tymczasowego aresztowania, by pilnie ustanowiła obrońcę. Po ustanowieniu obrońcy należy przekazać Policji lub Prokuratorowi upoważnienie do obrony ze wskazaniem obrońcy z żądaniem zawiadomienia go o posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Należy to uczynić jak najszybciej.

Dysponując choćby kilkoma godzinami czasu adwokat reprezentujący podejrzanego jest w stanie uzyskać zgodę na widzenie z podejrzanym, ustalić z nim okoliczności zarzucanego czynu, argumenty Prokuratora na uzasadnienie wniosku o tymczasowe aresztowani, a tym samym zgromadzić argumenty na ich odparcie.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 3 komentarze