Jak uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?


Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej uciążliwą formą  formą pozbawienia wolności. 
Osoba tymczasowo aresztowana  doznaje wielu ograniczeń w zakresie jej odwiedzin przez osoby najbliższe, korespondencji z osobami spoza Aresztu Śledczego oraz poruszania się na terenie Aresztu Śledczego w porównaniu z innymi osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności na podstawie prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo. Te ograniczenia wynikają z celu stosowania środka zapobiegawczego w postaci  tymczasowego aresztowania wolności, jakim jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego, a więc uchronienie tego postępowania przed bezprawnymi działaniami podejrzanego lub oskarżonego o przestępstwo. 

Okres tymczasowego aresztowania jest bardzo uciążliwy dla aresztowanego i jego rodziny. Trwający czasami wiele miesięcy okres  osadzenia w Areszcie Śledczym sprawia, że wielu aresztowanych załamuje się psychicznie. W tym sensie każdy areszt tymczasowy stawia podejrzanego/oskarżonego w bardzo trudnej sytuacji procesowej. Wielu aresztowanych przyznaje się do popełnienia przestępstw, których w rzeczywistości się nie dopuścili w nadziei na uchylenie tymczasowego aresztowania i zwolnienie z Aresztu Śledczego. 

Regularny kontakt osoby aresztowanej z rodziną ułatwia jej przetrwanie tego trudnego okresu. Dlatego postanowiłam napisać artykuł poświęcony zagadnieniu kontaktu osób aresztowanych z osobami najbliższymi.

Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu karnego wykonawczego na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną  wymagana jest zgoda:

 • Prokuratora prowadzącego śledztwo lub nadzorującego dochodzenie przeciwko osobie tymczasowo aresztowanej – do momentu skierowania do Sądu aktu oskarżenia

 • Sędziego  – po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia.

Wraz ze skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia Prokurator przekazuje do dyspozycji Sądu osobę tymczasowo aresztowanego. Z tą chwilą wszelkie decyzje dotyczące aresztowanego, w tym decyzje o zgodzie na widzenia podejmuje Sąd.

Prokurator lub Sędzia  wyrażając zgodę na widzenie, wydaje zarządzenie, które nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu. Natomiast na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie z osobą najbliższą, zgodnie z art. 217 § 1c kodeksu karnego wykonawczego, zarówno aresztowanemu jak i tej osobie przysługuje zażalenie.

Jeżeli zarządzenie o odmowie zgody na widzenie wydał Prokurator, wówczas zażalenie przysługuje do Prokuratora nadrzędnego. Jeśli zgody na widzenie odmówił Sędzia wówczas zażalenie należy wnieść do do Sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. 

Odmowa wyrażenia zgody na widzenie aresztowanego z osobą dla niego najbliższą może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w art. 217 § 1b kodeksu karnego wykonawczego tzn. wtedy, gdy:

 • zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego

lub

 • zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane do popełnienia przestępstwa, w szczególności tymczasowo aresztowany będzie namawiał odwiedzającego  do popełnienia przestępstwa.

Sędzia albo Prokurator, podejmując decyzję o odmowie wyrażenia zgody na widzenie z aresztowanym, ma obowiązek wykazania, że te okoliczności są realne i w pełni uzasadnione. W praktyce oznacza to, że nie można powoływać się jedynie na hipotetyczną możliwość wystąpienia takich warunków uzasadniających odmowę wyrażenia zgody na widzenie.

Osobie tymczasowo aresztowanej przysługuje prawo, do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych.

Zgodnie z paragrafem 23 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania z 25 sierpnia 2003 r., (Dz.U. Nr 152, poz. 1494) widzenie trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Aresztu Śledczego może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie.

W myśl art. 217 § 2 kodeksu karnego wykonawczego widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą. Od tej zasady prawo wykonawcze przewiduje wyjątki. Organ, do którego dyspozycji pozostaje aresztowany (Sędzia albo Prokurator) może wydać zezwolenie na widzenie umożliwiające bezpośredni kontakt tymczasowego z osobą odwiedzającą. Wtedy osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione na terenie aresztu śledczego przez osoby odwiedzające.

Autor: aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

27 odpowiedzi na „Jak uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

 1. aaaggg pisze:

  …a w jakich odstępach czasowych prokurator może lub powinien wydawać takie pozwolenie ? czy podlega to pod jakieś rozporzadzenie ?

  • Tymczasowo aresztowany, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie ( Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania)

  • anna pisze:

   W jakich odstępach czasowych prokurator może wydawać pozwolenie na widzenie? Asesor mowi,że ma 7 dni na rozpatrzenie podania o widzenie a ja nie mogę częściej być na widzeniu niż co 14 dni. Jesli tak jest proszę o podstawe prawną?

   • Szanowna Pani,
    Zasady udzielania widzeń osobie tymczasowo aresztowanej określa art 217 kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z § 1 tego art tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ (prokuratora właściwego), do którego dyspozycji pozostaje. Po wydaniu takiego zarządzenie osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą (art 217 § 1a kkw). W myśl art 105a § 8 szczegółowe warunki i zasadny odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do wiadomości w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających.
    Podsumowując kluczowe jest wydanie zarządzenia o zgodzie na widzenie, tymczasowo aresztowanemu przysługuje co najmniej 1 widzenie w miesiącu z osobą najbliższą, jednak jeżeli tymczasowo aresztowany jest osobą dorosłą i przebywa z zakładzie karnym typu zamkniętego mogą mu przysługiwać dwa widzenia w miesiącu. Nie ma przepisu mówiącego, że widzenia mają się obywać w co najmniej 14 dniowych odstępach.

   • Szanowna Pani,
    Wniosek o widzenie powinien zawierać w szczególności: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego wnioskującego, rodzaj pokrewieństwa z osobą tymczasowo aresztowaną, wskazanie organu do którego jest kierowany wniosek (właściwa prokuratura rejonowa) oraz właściwą treść wniosku np. Wnoszę o udzielenie mi widzenia z tymczasowo aresztowanym (imię i nazwisko), ur. (data i miejsce uroszenia tymczasowo aresztowanego)., (opis stosunku pokrewieństwa)
    (imię i nazwisko) został tymczasowo aresztowany w dniu (data aresztowania) i pomimo moich starań do dnia dzisiejszego nie umożliwiono mi widzenia z (imię i nazwisko). Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu karnego wykonawczego „Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.” Wobec powyższego wnoszę jak wyżej.

 2. Aneta pisze:

  Czy jeśli osoba najbliższa (matka) jest świadkiem w sprawie ma możliwość uzyskania zgody na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną?? Czy odmowa zgody na widzenie musi być w formie pisemnej czy wystarczy ustna odp?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Wita, zgoda Prokuratora lub Sadu na widzenie z aresztowanym następuje zawsze w formie pisemnej. Przybiera formę pisemnego zarządzenia prokuratora, w którym Prokurator udziela zgody na widzenie z konkretną osobą i wskazuje sposób kontaktu, np. bezpośrednie widzenie pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej.

   Świadek w postępowaniu przygotowawczym ma zawsze problemy w uzyskaniu zgody na widzenie, gdyż teoretycznie areszt ma przeciwdziałać matactwu procesowemu ze strony podejrzanego/ oskarżonego, np. poprzez namawianie świadków do składania fałszywych zeznań. Nie zmienia to faktu, że warto o taką zgodę wystąpić.

 3. Agata pisze:

  Dzień dobry, czy na jedno pozwolenie na widzenie może wejść tylko ta osoba, która uzyskała te pozwolenie? Czy inna osoba pełnoletnia może towarzyszyć?

  • Szanowna Pani,
   Zgodnie z art. 217 par 1 kkw tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. Takie zarządzenie organu (prokuratora lub sądu) dotyczy tylko jednej osoby. Jeżeli inna osoba najbliższa lub osoba bliska chce uzyskać zgodę na widzenie musi złożyć osobny wniosek na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną do prokuratora prowadzącego śledztwo bądź sądu przed którym toczy się sprawa.

 4. Daggggaaaa pisze:

  Witam mój chłopak jest w Areszcie Śledczym chciałabym pójść na widzenie lecz mam 17 lat w czerwcu 18 i chciałabym się dowiedzieć czy sama bez opiekuna (mamy) mogłabym pójść na widzenie?
  Jeśli tak to czy muszę mieć jakiś dokument upoważniający oprócz legitymacji ?

  • Szanowna Pani,
   Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego. Jednakże w przypadku uzyskania zgody może się Pani zobaczyć z tymczasowo aresztowanym bez opiekuna. Jedynie małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej.
   W momencie kiedy skończy Pani 18 lat może Pani sama złożyć wniosek o udzielenie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym do odpowiedniego organu ( do prokuratora jeśli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego lub sądu, jeśli został skierowany akt oskarżenia). Osoby odwiedzające muszą przedstawić pisemne zarządzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zezwalające na widzenie oraz dokument potwierdzający tożsamość. Legitymacja szkolna jest dokumentem potwierdzającym tożsamość, dlatego też nie jest potrzebna dodatkowa dokumentacja.

 5. Marta pisze:

  Witam mam 17 lat chcę pójść na widzenie do chłopaka który jest w Areszcie Śledczym w czerwcu będę miała 18 czy jest możliwość żebym zobaczyła się z nim bez opiekuna (mamy ) ? Jeśli tak czy muszę mieć jakiś dodatkowy dokument oprócz legitymacji szkolnej ?

  • Szanowna Pani,
   Małoletni może uzyskać zgodę na wiedzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego. Jednakże w przypadku uzyskania zgody może się Pani zobaczyć z tymczasowo aresztowanym bez opiekuna. Jedynie małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej.
   W momencie kiedy skończy Pani 18 lat może Pani sama złożyć wniosek o udzielenie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym do odpowiedniego organu ( do prokuratora jeśli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego lub sądu, jeśli został skierowany akt oskarżenia). Osoby odwiedzające muszą przedstawić pisemne zarządzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zezwalające na widzenie oraz dokument potwierdzający tożsamość. Legitymacja szkolna jest dokumentem potwierdzającym tożsamość, dlatego też nie jest potrzebna dodatkowa dokumentacja.

 6. Innakamila pisze:

  Witam, mam pytanie odnośnie składania wniosków o widzenie. W jaki sposób można je składać? Osobiście w prokuraturze czy internetowo?

  • Szanowna Pani,
   Uzyskanie widzenia przez bliskich, z osobą tymczasowo aresztowaną wymaga uzyskania zgody prokuratora prowadzącego śledztwo bądź sądu przed którym toczy się sprawa. O zgodę taką należy zwrócić się pisemnie składając podanie w biurze podawczym prokuratury bądź w sekretariacie sądu.

 7. E.w pisze:

  Witam !
  Czy jesli żyjemy w konkubinacie mam szansę na uzyskanie widzenia?

  • Szanowna Pani,
   Zgodnie z art. 217 § 1a kodeksu karnego wykonawczego tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych. Osobą najbliższą zgodnie z art. 115 § 11 k.k jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W związku z tym Pani, jako konkubina (osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) tymczasowo aresztowanego ma prawo do uzyskania widzenia z tymczasowo aresztowanym.

 8. Emilia pisze:

  Witam, jak powinien wyglądać wniosek do prokuratury o widzenie WIELOKROTNE? Proszę o pomoc:)

  • Wniosek o widzenie powinien zawierać w szczególności: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego wnioskującego, rodzaj pokrewieństwa z osobą tymczasowo aresztowaną, wskazanie organu do którego jest kierowany wniosek (właściwa prokuratura rejonowa) oraz właściwą treść wniosku np. Wnoszę o udzielenie mi widzenia z tymczasowo aresztowanym (imię i nazwisko), ur. (data i miejsce uroszenia tymczasowo aresztowanego)., (opis stosunku pokrewieństwa)
   (imię i nazwisko) został tymczasowo aresztowany w dniu (data aresztowania) i pomimo moich starań do dnia dzisiejszego nie umożliwiono mi widzenia z (imię i nazwisko). Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu karnego wykonawczego „Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.” Wobec powyższego wnoszę jak wyżej.

 9. Iza pisze:

  Witam,
  mój chłopak dostał karę 2,5 miesięcy pozbawienia wolności w areszcie śledczym, co trzeba zrobić, by uzyskać widzenie? I czy wgl istnieje możliwość widzenia?

  • Szanowna Pani,
   Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu karnego wykonawczego „Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje”. W związku z tym, jeśli Pani chłopak pozostaje do dyspozycji Prokuratora (postępowanie przygotowawcze) musi Pani złożyć wniosek o widzenie do Prokuratury, jeśli zaś pozostaje do dyspozycji Sądu (został już sporządzony akt oskarżenia) – wniosek należy skierować do sądu.

 10. ANKA pisze:

  WITAM
  JESTEM NARZECZONA OSKARZONEGO I JESTEM W CIAZY. OK 7 TYDZ. NAPISALAM WNIOSEK O JEDNORAZOWE WIDZENIE Z MOIM NARZECZONYM LECZ PANI PROKURATOR REJONOWA NAPISALA MI ODMOWE GDYZ STWIERDZILA ZE NIE JESTEM OSOBA NAJBLIŻSZA DLA OSKARZONEGO I MOZE BYC MATACTWO….. CZUJE SIE POKORZYWDZONA I UWAZAM ZE JEST TO NIESPRAWIEDLIWE DLATEGO ZE ON MA DZIECKO 6 LETNIE Z INNA KOBIETA LECZ NIE SA RAZEM JUZ OD WIELU LAT A ONA WIDZENIE DOSTALA….

  • Szanowna Pani,
   Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie z osobą najbliższą, zgodnie z art. 217 § 1c kodeksu karnego wykonawczego, zarówno aresztowanemu jak i tej osobie przysługuje zażalenie. Osobą najbliższą zgodnie z definicją legalną z art. 115 § 11 Kodeksu karnego z 1997 r. to małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Jeżeli pozostaje Pani w konkubinacie z podejrzanym należy Pani do kręgu osób najbliższych.

   Jeżeli, tak jak w Pani przypadku, zarządzenie o odmowie zgody na widzenie wydał Prokurator, wówczas zażalenie przysługuje do Prokuratora nadrzędnego.

   Odmowa wyrażenia zgody na widzenie aresztowanego z osobą dla niego najbliższą może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w art. 217 § 1b kodeksu karnego wykonawczego tzn. wtedy, gdy:

   zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego

   lub

   zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane do popełnienia przestępstwa, w szczególności tymczasowo aresztowany będzie namawiał odwiedzającego do popełnienia przestępstwa.
   Prokurator, podejmując decyzję o odmowie wyrażenia zgody na widzenie z aresztowanym, ma obowiązek wykazania, że te okoliczności są realne i w pełni uzasadnione. W praktyce oznacza to, że nie można powoływać się jedynie na hipotetyczną możliwość wystąpienia takich warunków uzasadniających odmowę wyrażenia zgody na widzenie.

 11. Zuzanna pisze:

  Witam,
  Jak sformułować wniosek o widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną jeśli mam 17 lat i to mama musi go napisać? Dodam, że mama nie jest w żadnym stopniu spokrewniona z tą osobą a nawet jej nie zna. Czy jeżeli uzyskamy zgodę jest możliwość, abym na widzenie poszła sama?

  • Monika Kołodziejczyk pisze:

   Szanowna Pani,
   Wniosek o widzenie co do zasady powinien wyglądać tak jak każdy inny wniosek o widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną, tzn. powinien zawierać w szczególności: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego wnioskującego, rodzaj pokrewieństwa z osobą tymczasowo aresztowaną, wskazanie organu do którego jest kierowany wniosek (właściwa prokuratura rejonowa) oraz właściwą treść wniosku np. Wnoszę o udzielenie mi widzenia z tymczasowo aresztowanym (imię i nazwisko), ur. (data i miejsce uroszenia tymczasowo aresztowanego)., (opis stosunku pokrewieństwa)
   (imię i nazwisko) został tymczasowo aresztowany w dniu (data aresztowania) i pomimo moich starań do dnia dzisiejszego nie umożliwiono mi widzenia z (imię i nazwisko). Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu karnego wykonawczego „Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.” Wobec powyższego wnoszę jak wyżej.

   Rożnicą jednak jest to, że wniosek powinien zostać złożony przez Pani przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).

   Odnośnie drugiego pytania to zasadą jest by małoletni odbywał widzenie będąc pod opieką przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej. Jedynie wyjątkowo, gdy przedstawiciel nie uzyska zgody na widzenie, to odbędzie się ono w obecności funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego – jednak odnosi się to do małoletnich poniżej 15 roku życia. W Pani przypadku nie ma przeszkód by na widzenie poszła Pani sama.

 12. W kropce... pisze:

  Mam pytanko… Mój mąż został aresztowany, przebywa obecnie w Zk, nie mam pojęcia za co, po co.i dlaczego. I w związku z tym nie wiem do kogo mam się udać, żeby dowiedzieć się kto jest prokuratorem? Odsyłaja mnie z Komendy do Aresztu Śledzczego, a z Aresztu na komisariat… Co ja mam zrobić?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, powinna Pani ustalić w Areszcie Śledczym, do czyjej dyspozycji – której Prokuratury jest aresztowany Pani mąż. Potem powinna Pani złożyć w ustalonej Prokuraturze wniosek o zgodę Prokuratora na widzenie z mężem. W ten sposób – od męża ustali Pani o co jest podejrzany, na jakiej podstawie został aresztowany. Pani mąż, jako podejrzany, ma prawo wysłać do Prokuratury pismo – wniosek o umożliwienie mu zapoznania się z aktami śledztwa, w ramach którego jest aresztowany. Jeśli Areszt Śledczy odmówi Pani podania jakichkolwiek informacji umożliwiających ustalenie, która Prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko Pani mężowi, wówczas pozostaje Pani ustanowienie dla męża obrońcy w osobie Adwokata, który ustali te wszystkie informacje i spotka się z Pani mężem, a potem uzyska dla pani zgodę Prokuratora na widzenie z mężem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


6 + = 13