Archiwum kategorii: artykuły

Tymczasowo aresztowany a skazany

Tymczasowo aresztowany to osoba podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, wobec której Sąd wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Tymczasowo aresztowany to zatem osoba pozbawiona wolności – osadzona w Areszcie Śledczym na mocy postanowienia Sądu wydanego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarze

Cenzura korespondencji z tymczasowo aresztowanym

Tymczasowe aresztowanie, ze względu na swój izolacyjny charakter jest dużo bardziej dotkliwe dla osadzonego, niż pobyt w więzieniu dla skazanych. Wyraża się to między innymi w kontroli korespondencji, która jest cenzurowana przez organ śledczy, co powoduje niejednokrotnie wielotygodniowe opóźnienia poczty. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej uciążliwą formą  formą pozbawienia wolności. Osoba tymczasowo aresztowana  doznaje wielu ograniczeń w zakresie jej odwiedzin przez osoby najbliższe, korespondencji z osobami spoza Aresztu Śledczego oraz poruszania się na terenie Aresztu Śledczego w porównaniu z innymi osadzonymi odbywającymi … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 27 komentarzy

Jak długo można być aresztowanym w postępowaniu przygotowawczym?

W postępowaniu przygotowawczym, a więc przed wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu, podejrzany może być tymczasowo aresztowany nie dłużej niż  3 miesiące. Wynika to z treści art.263§1 k.p.k. Wyjątkowo, po upływie 3-miesięcznego okresu tymczasowego aresztowania, Sąd może na wniosek Prokuratora przedłużyć … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Przedłużenie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

Za każdym razem, gdy Prokurator składa do Sądu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanego, powinien wskazać Sądowi pod rygorem nie uwzględnienia jego wniosku: jakie jeszcze istotne czynności procesowe trzeba przeprowadzić czemu nie można ich było przeprowadzić dotychczas dlaczego w trakcie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy

Argumenty przeciwko stosowaniu tymczasowego aresztowania

Zgodnie z art.259 k.p.k. podejrzany lub oskarżony nie powinien zostać tymczasowo aresztowany w następujących przypadkach: gdy pozbawienie wolności podejrzanego / oskarżonego spowodowałoby poważne niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. Chodzi tu najczęściej o zły stan zdrowia podejrzanego wymagający pomocy medycznej, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Okoliczności uzasadniające tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie podejrzanego / oskarżonego w postępowaniu karnym może nastąpić w jednej z następujących sytuacji: gdy zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego lub oskarżonego – w rozumieniu art.258§1 pkt 1 k.p.k. Na tej podstawie tymczasowe aresztowanie jest stosowane zazwyczaj wobec … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 8 komentarzy

Aktywność obrońcy reprezentującego aresztowanego na konkretnym przykładzie

W trakcie orzekania jako Sędzia Wydziału Karnego spotykałem się z sytuacjami nieporadności lub niewystarczającej aktywności ze strony obrońców osób tymczasowo aresztowanych. Zilustruję to na następującym przykładzie: Oskarżony zamieszkały na stałe poza granicami kraju został tymczasowo aresztowany w postępowaniu przygotowawczym z … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 4 komentarze

Jak uzasadnić wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania?

Zgodnie z art.257§1 k.p.k. zastosowanie tymczasowego aresztowania jest ostatecznością, dopuszczalną tylko wówczas, gdy łagodniejszy środek zapobiegawczy nie wystarczy dla zapewnienia prawidłowego toku śledztwa lub dochodzenia. Zgodnie z art.253§1 k.p.k. tymczasowe aresztowanie powinno zostać uchylone lub zmienione na łagodniejszy środek zapobiegawczy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 15 komentarzy

Rozwojowy charakter sprawy karnej nie uzasadnia stosowania tymczasowego aresztowania

Zgodnie z art258§1 pkt 2 k.p.k. Sąd może postanowić o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, gdy zachodzi uzasadniona obawa matactwa z jego strony. Obawa matactwa ze strony podejrzanego jest jedną z najczęściej podawanych przez Prokuratorów okoliczności na uzasadnienie wniosków o zastosowanie wobec … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze