Do kiedy można złożyć wniosek do Sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne zarządzenie wykonania kary?

Rozdział 58 Kodeksu postępowania karnego regulujący kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niezasadne zarządzenie wykonania kary przewiduje 3-letni termin przedawnienia roszczeń.

Nowelizacją KPK z 27 września 2013r. możliwość dochodzenia praw z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia została wydłużona z okresu 1 roku do 3 lat.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie – od którego momentu zaczyna biec 3-letni termin przedawnienia?

Termin ten zaczyna biec od uprawomocnienia się orzeczenia, które w Twojej sprawie dało podstawę do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, czyli uprawomocnienia się orzeczenia, w którym stwierdzono, że Sąd niezasadnie zarządził wobec Ciebie wykonanie kary,

Dla przykładu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał wobec Ciebie wyrok skazujący Cię na 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby. Na wniosek kuratora, Sąd podjął zarządził wobec Ciebie wykonanie kary pozbawienia wolności. W przypadku zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia i stwierdzenia przez Sąd II instancji, iż w sprawie nie zachodziły przesłanki, które uzasadniały podjęcie wobec Ciebie postępowania karnego, termin przedawnienia zaczyna biec od daty wydania rozstrzygnięcia przez Sąd odwoławczy.

Pamiętaj, iż jako poszkodowany nie masz możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku, z uwagi na fakt, iż jest to tzw. termin nieprzywracalny. Nie możesz więc wytłumaczyć się, że wniosku nie mogłeś złożyć wcześniej z powodu np. choroby czy pobytu zagranicą. Do biegu 3-letniego terminu nie ma także znaczenia, że nie posiadałeś wiedzy czy i kiedy orzeczenie stało się prawomocne.

autor: aplikant adwokacki Małgorzata Fil

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Do kiedy można złożyć wniosek do Sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie?

Rozdział 58 Kodeksu postępowania karnego regulujący kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie przewiduje 3-letni termin przedawnienia roszczeń.

Nowelizacją KPK z 27 września 2013r. możliwość dochodzenia praw z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia została wydłużona z okresu 1 roku do 3 lat.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie – od którego momentu zaczyna biec 3-letni termin przedawnienia?

Termin ten zaczyna biec od uprawomocnienia się orzeczenia, które w Twojej sprawie dało podstawę do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, czyli uprawomocnienia się:

 • postanowienia o umorzeniu wobec Ciebie postępowania

 • wydania przez Sąd wyroku uniewinniającego.

Dla przykładu: na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia zostałeś aresztowany na 3 miesiące. Podczas Twojego pobytu w areszcie śledczym, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście wydał wobec Ciebie postanowienie o umorzeniu postępowania karnego z uwagi na brak wystarczających dowodów, uzasadniających przekonanie, że popełniłeś zarzucony Ci czyn. W takim przypadku termin przedawnienia zaczyna biec od wydania postanowienia o umorzenia wobec Ciebie postępowania karnego.

Uwaga! Pamiętaj, że termin przedawnienia zaczyna biec od wydania orzeczenia, kończącego wobec Ciebie postępowanie karne. Nie możesz zatem tłumaczyć, iż np. pomimo umorzenia wobec Ciebie postępowania, postępowanie wobec innych osób podejrzanych o ten sam czyn, nie zostało jeszcze zakończone.

Drugim przypadkiem, kiedy przysługuje Ci prawo do odszkodowania za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie jest wydanie wobec Ciebie wyroku uniewinniającego. Dla przykładu: na wniosek Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostałeś tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W toku śledztwa Sąd cały czas przedłużał wobec Ciebie stosowanie sankcji. Po przeprowadzeniu postępowania w I instancji, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Ciebie wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia wolności. Złożyłeś apelację od powyższego wyroku, w wyniku czego Sąd Apelacyjny uniewinnił Cię od zarzuconego czynu. W takim wypadku termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie zaczyna biec od wydania wyroku uniewinniającego przez Sąd II instancji.

Pamiętaj, iż jako poszkodowany nie masz możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku, z uwagi na fakt, iż jest to tzw. termin nieprzywracalny. Nie możesz więc wytłumaczyć się, że wniosku nie mogłeś złożyć wcześniej z powodu np. choroby czy pobytu zagranicą. Do biegu 3-letniego terminu nie ma także znaczenia, że nie posiadałeś wiedzy czy i kiedy wyrok stał się prawomocny.

autor: aplikant adwokacki Małgorzata Fil

kontakt:

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Do kiedy można złożyć wniosek do Sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne skazanie?

Rozdział 58 Kodeksu postępowania karnego regulujący kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne skazanie 3-letni termin przedawnienia roszczeń.

Nowelizacją KPK z 27 września 2013r. możliwość dochodzenia praw z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia została wydłużona z okresu 1 roku do 3 lat.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie – od którego momentu zaczyna biec 3-letni termin przedawnienia?

Termin ten zaczyna biec od uprawomocnienia się orzeczenia, które w Twojej sprawie dało podstawę do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, czyli uprawomocnienia się wyroku uniewinniającego, który zapadł w wyniku przeprowadzenia kasacji bądź wznowienia postępowania w Twojej sprawie.

Dla przykładu: zostałeś skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na karę 3 lat pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Podczas postępowania w II instancji Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. W wyniku wniesienia przez Ciebie kasacji Sąd Najwyższy uniewinnił Cię od zarzuconego czynu. W takim przypadku 3-letni termin przedawnienia dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne skazanie zaczyna wobec Ciebie biec od dnia wydania przez Sąd Najwyższy wyroku.

Pamiętaj, iż jako poszkodowany nie masz możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku, z uwagi na fakt, iż jest to tzw. termin nieprzywracalny. Nie możesz więc wytłumaczyć się, że wniosku nie mogłeś złożyć wcześniej z powodu np. choroby czy pobytu zagranicą. Do biegu 3-letniego terminu nie ma także znaczenia, że nie posiadałeś wiedzy czy i kiedy wyrok stał się prawomocny.

autor: aplikant adwokacki Małgorzata Fil

kontakt:

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Do kiedy można złożyć wniosek do Sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne zatrzymanie?

Rozdział 58 Kodeksu postępowania karnego regulujący kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niezasadne zatrzymanie przewiduje 3-letni termin przedawnienia roszczeń.

Nowelizacją KPK z 27 września 2013r. możliwość dochodzenia praw z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia została wydłużona z okresu 1 roku do 3 lat.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie – od którego momentu zaczyna biec 3-letni termin przedawnienia?

Termin ten zaczyna biec od uprawomocnienia się orzeczenia, które w Twojej sprawie dało podstawę do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, czyli w przypadku niewątpliwie niezasadnego zatrzymania – od daty zwolnienia osoby zatrzymanej.

Dla przykładu: zostałeś zatrzymany 10 kwietnia 2015 r. o godzinie 08.00 i przewieziony do Policyjnej Izby Zatrzymań przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Zostałeś zwolniony 11 kwietnia 2015r. W takim przypadku termin przedawnienia roszczenia za odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne zatrzymanie zaczyna biec od daty zwolnienia, czyli 11 kwietnia 2015r.

Pamiętaj, iż jako poszkodowany nie masz możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku, z uwagi na fakt, iż jest to tzw. termin nieprzywracalny. Nie możesz więc wytłumaczyć się, że wniosku nie mogłeś złożyć wcześniej z powodu np. choroby czy pobytu zagranicą. Do biegu 3-letniego terminu nie ma także znaczenia, że nie posiadałeś wiedzy o długości terminu przedawnienia.

autor: aplikant adwokacki Małgorzata Fil

kontakt:

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Do kiedy można złożyć wniosek do Sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne podjęcie postępowania warunkowo umorzonego?

Rozdział 58 Kodeksu postępowania karnego regulujący kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niezasadne podjęcie postępowania warunkowo umorzonego przewiduje 3-letni termin przedawnienia roszczeń.

Nowelizacją KPK z 27 września 2013r. możliwość dochodzenia praw z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia została wydłużona z okresu 1 roku do 3 lat.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie – od którego momentu zaczyna biec 3-letni termin przedawnienia?

Termin ten zaczyna biec od uprawomocnienia się orzeczenia, które w Twojej sprawie dało podstawę do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, czyli uprawomocnienia się orzeczenia, w którym stwierdzono, że Sąd niezasadnie podjął wobec Ciebie postępowanie karne,

Dla przykładu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał wobec Ciebie wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne za przestępstwo posiadania środków odurzających. Na wniosek kuratora, Sąd podjął wobec Ciebie postępowanie, które wcześniej warunkowo umorzył. W przypadku zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia i stwierdzenia przez Sąd II instancji, iż

w sprawie nie zachodziły przesłanki, które uzasadniały podjęcie wobec Ciebie postępowania karnego, termin przedawnienia zaczyna biec od daty wydania rozstrzygnięcia przez Sąd odwoławczy.

Pamiętaj, iż jako poszkodowany nie masz możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku, z uwagi na fakt, iż jest to tzw. termin nieprzywracalny. Nie możesz więc wytłumaczyć się, że wniosku nie mogłeś złożyć wcześniej z powodu np. choroby czy pobytu zagranicą. Do biegu 3-letniego terminu nie ma także znaczenia, że nie posiadałeś wiedzy czy i kiedy orzeczenie stało się prawomocne.

autor: aplikant adwokacki Małgorzata Fil

kontakt:

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niesłusznego zatrzymania powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości nastąpiło zwolnienie zatrzymanego.

Dla przykładu – jeżeli zostałeś zatrzymany na terenie Warszawy i po zatrzymaniu osadzony w Policyjnej Izbie Zatrzymań przy Komendzie Stołecznej Policji (ul. Nowolipie 1 w Warszawie) to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jeżeli nie jesteś pewien, który sąd będzie właściwy do rozpoznania Twojej sprawy, możesz:

 • zasięgnąć informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 • zadzwonić do biura obsługi interesantów Sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, pytając o właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Wniosek możesz złożyć:

 • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

 • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku, sprawie zostanie nadana sygnatura. Aby dowiedzieć się pod jaką sygnaturą została zarejestrowana Twoja sprawa, zadzwoń do biura obsługi interesanta właściwego sądu, podając swoje imię i nazwisko. Po otrzymaniu sygnatury przewodniczący wydziału karnego wyznaczy sędziego, który będzie rozpoznawał Twoją sprawę.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie środków finansowych.

autor: aplikant adwokacki Małgorzata Fil

kontakt:

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne zarządzenie wykonania kary?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego zarządzenia wykonania kary powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano postanowienie o zarządzeniu wykonania kary w pierwszej instancji.

Dla przykładu – jeżeli Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli wydał wobec Ciebie wyrok 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat próby, lecz w późniejszym czasie – Sąd ten zarządził wobec Ciebie wykonanie tej kary z niesłusznych względów, to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego zarządzenia wykonania kary przysługuje Ci nie tylko w przypadku zarządzenia wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, lecz także w przypadku zarządzenia wykonania reszty kary pozbawienia wolności, z której zostałeś warunkowo przedterminowo zwolniony.

Dla przykładu – jeżeli na mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ zostałeś skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, po odbyciu kary Sąd Okręgowy Warszawa – Praga wydał wobec Ciebie postanowienie o udzieleniu zgody na warunkowe przedterminowe zwolnienie Cię z odbycia reszty kary, lecz w późniejszym czasie – Sąd ten wydał postanowienie o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec Ciebie z niesłusznych względów, to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy Warszawa – Praga.

Jeżeli nie jesteś pewien, który sąd będzie właściwy do rozpoznania Twojej sprawy, możesz:

 • zasięgnąć informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 • zadzwonić do biura obsługi interesantów Sądu, który wydał rozstrzygnięcie w Twojej sprawie w I instancji, pytając o właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Wniosek możesz złożyć:

 • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

 • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku, sprawie zostanie nadana sygnatura. Aby dowiedzieć się pod jaką sygnaturą została zarejestrowana Twoja sprawa, zadzwoń do biura obsługi interesanta właściwego sądu, podając swoje imię i nazwisko. Po otrzymaniu sygnatury przewodniczący wydziału karnego wyznaczy sędziego, który będzie rozpoznawał Twoją sprawę.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zarządzenie wykonania kary są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się na 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie środków finansowych.

autor: aplikant adwokacki Małgorzata Fil

kontakt:

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego tymczasowego aresztowania powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano postanowienie o umorzeniu wobec Ciebie postępowania karnego.

Dla przykładu – jeżeli zostałeś aresztowany na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Żoliborz to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jeżeli nie jesteś pewien, który sąd będzie właściwy do rozpoznania Twojej sprawy, możesz:

 • zasięgnąć informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 • zadzwonić do biura obsługi interesantów Prokuratury, która wydała postanowienie o umorzeniu wobec Ciebie postępowania, pytając o właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Wniosek możesz złożyć:

 • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

 • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku, sprawie zostanie nadana sygnatura. Aby dowiedzieć się pod jaką sygnaturą została zarejestrowana Twoja sprawa, zadzwoń do biura obsługi interesanta właściwego sądu, podając swoje imię i nazwisko. Po otrzymaniu sygnatury przewodniczący wydziału karnego wyznaczy sędziego, który będzie rozpoznawał Twoją sprawę.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie środków finansowych.

autor: aplikant adwokacki Małgorzata Fil

kontakt:

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne skazanie?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego skazania powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano wyrok w pierwszej instancji.

Dla przykładu – jeżeli zostałeś skazany w I instancji przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jeżeli nie jesteś pewien, który sąd będzie właściwy do rozpoznania Twojej sprawy, możesz:

 • zasięgnąć informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 • zadzwonić do biura obsługi interesantów Sądu, który wydał rozstrzygnięcie w Twojej sprawie w I instancji, pytając o właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Jeżeli Twoja sprawa była rozpoznawana w I instancji przez sąd okręgowy – wówczas sąd, który wydał wobec Ciebie orzeczenie w pierwszej instancji pozostaje właściwy do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku.

Wniosek możesz złożyć:

 • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

 • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku, sprawie zostanie nadana sygnatura. Aby dowiedzieć się pod jaką sygnaturą została zarejestrowana Twoja sprawa, zadzwoń do biura obsługi interesanta właściwego sądu, podając swoje imię i nazwisko. Po otrzymaniu sygnatury przewodniczący wydziału karnego wyznaczy sędziego, który będzie rozpoznawał Twoją sprawę.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne skazanie są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się na 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie środków finansowych.

autor: apl. adw. Małgorzata Fil

kontakt:

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne podjęcie postępowania warunkowo umorzonego?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego podjęcia postępowania wcześniej warunkowo umorzonego powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano wyrok w pierwszej instancji.

Dla przykładu – jeżeli Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli wydał wobec Ciebie wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne za jazdę w stanie nietrzeźwości, lecz w późniejszym czasie – Sąd ten podjął wobec Ciebie to postępowanie z niesłusznych względów, to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jeżeli nie jesteś pewien, który sąd będzie właściwy do rozpoznania Twojej sprawy, możesz:

 • zasięgnąć informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 • zadzwonić do biura obsługi interesantów Sądu, który wydał rozstrzygnięcie w Twojej sprawie w I instancji, pytając o właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Jeżeli Twoja sprawa była rozpoznawana w I instancji przez sąd okręgowy – wówczas sąd, który wydał wobec Ciebie orzeczenie w pierwszej instancji pozostaje właściwy do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku.

Wniosek możesz złożyć:

 • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

 • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku, sprawie zostanie nadana sygnatura. Aby dowiedzieć się pod jaką sygnaturą została zarejestrowana Twoja sprawa, zadzwoń do biura obsługi interesanta właściwego sądu, podając swoje imię i nazwisko. Po otrzymaniu sygnatury przewodniczący wydziału karnego wyznaczy sędziego, który będzie rozpoznawał Twoją sprawę.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne podjęcie warunkowo umorzonego postępowania są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się na 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie środków finansowych.

autor: apl. adw. Małgorzata Fil

kontakt:

tel. 508 149 706

mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | Skomentuj